Polski

Oferta

Czas to pieniądz, a pieniądz to czas

Usługi zdalne pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze związane nie tylko z dojazdami do naszego biura.

Do wyboru do koloru

My dostosowujemy się do Twoich konkretnych potrzeb. Nie narzucamy płatnych usług dodatkowych i nie oferujemy tylko i wyłącznie tak zwanych usług “kompleksowych” czy “od A do Z”.

Nigdy nie marzymy o sukcesie, pracujemy na niego

Nasze wieloletnie doświadczenie w sprawach administracyjnych:

Zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP w celu: wykonywania pracy / działalności gospodarczej / pobytu z cudzoziemcem / pobytu z obywatelem polskim / inne okoliczności (pobyt z mężem / żoną / rodzicami / dorosłymi dziećmi / konkubinem) oraz na podstawie wizy humanitarnej.
Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium RP.
Zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP z uwagi na: polskie pochodzenie / aktualną Kartę Polaka / małoletnie dziecko obywatela Polski pozostającego pod jego władzą rodzicielską / małoletnie dziecko cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na rezydenta UE, urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi ww. zezwoleń lub urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi / ślub z obywatelem Polski.
Nabycie obywatelstwa polskiego drogą uznania za obywatela polskiego przez Wojewodę.
Nabycie obywatelstwa polskiego drogą nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP.
Uznanie za repatrianta małżonka repatrianta.
Postępowanie odwoławcze przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców (decyzja odmowna Wojewody / umorzenie postępowania / odmowa wszczęcia postępowania i t.d.).
Postępowanie odwoławcze przed Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie odmowy uznania za obywatela polskiego.
Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego.
Zmiana imienia i nazwiska drogą "spolszczenia" po nabyciu obywatelstwa polskiego.
Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej przez nieletniego.
Nasze ceny